Czyste powietrze

Program „czyste powietrze” a dofinansowanie na rekuperację

 

 

Rządowy program priorytetowy „czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych chcących termo-modernizować budynek mieszkalny już istniejący oddany do użytku lub dla osób posiadających zatwierdzone pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego a więc nowo budowanego. Ministerstwo Środowiska ustaliło budżet całego programu na 103 miliardy złotych i ze względu na jego skalę rozłożyło go na 11 lat.

Źródło: www.wfosiw.pl

Terminy:
Program ruszył w październiku 2018 roku i przewiduje zakończenie wszystkich prac objętych umową do 2029 roku, przy czym podpisywanie umów przewidziane jest wyłącznie do 31.12.2027 roku. Od 01.01.2019 niektóre warunki przyznawania subwencji w zakresie programu uległy zmianom. Jedną z najistotniejszych, jest możliwość uzyskania dotacji również dla przedsięwzięć wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła dla budynków nowo budowanych, które pierwotnie były skierowane tylko dla budynków już istniejących.
Wytyczne programu określają tzw. koszty kwalifikowane dla każdego przedsięwzięcia z osobna. Całkowita wartość wszystkich kosztów kwalifikowanych możliwych do osiągnięcia w programie dla jednego beneficjenta to 53 tys złotych, a więc jest to maksymalna kwota od której może być liczona dotacja. Kwota minimalna została ustanowiona natomiast na poziomie 7 tys zł. Tzw. „ekodopłaty” w postaci dotacji liczone są dla danych przedsięwzięć jako ich iloczyn kosztu kwalifikowanego i progu procentowego uzależnionego od dochodu osób w danym gospodarstwie domowym. Koszt kwalifikowany na cele związane z wentylacją mechaniczną został ustanowiony na poziomie 10 000 zł. Zgodnie z tabelą poniżej „intensywność dofinansowania”, można uzyskać do 90% dotacji a więc nawet 9 000 złotych na rekuperację.

Tabela „Intensywność dofinansowania w ramach programu czyste powietrze ”. Źródło: www.gov.pl\

Zakup rekuperatora to tylko jedno z wielu przedsięwzięć na jakie można otrzymać dotację. Urządzenie wraz z instalacją musi jednak spełniać szereg kryteriów aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Wszystkie oferowane przez nas centrale wentylacyjne podlegają ustawowym normom i wymaganiom aby zakwalifikować się do programu i otrzymać dofinansowanie. Oprócz takich formalnych wymogów jak: konieczność posiadania dokumentacji w języku polskim w tym pisemnej gwarancji wykonawcy/ producenta, przymusu zakupu urządzenia fabrycznie nowego, posiadanie deklaracji CE dopuszczającej urządzenie na rynek EU, to nadrzędnymi wymogami stawianymi przez program w stosunku do central wentylacyjnych są:

 • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej musi być ≥ 85% (dla precyzyjnie określonego punktu pomiarowego zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła- Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze- powietrze i powietrze- gazy spalinowe,
 • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej musi być ≤ 0,50 Wh/m³ ,
 • rekuperatory muszą być wyposażone w automatykę pozwalającą na dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb

Przykładowa deklaracja producenta używanych przez nas rekuperatorów wygląda następująco do pobrania tutaj.

DEKLARACJA

Istotnym jest również posiadanie odpowiedniego protokołu zdawczo- odbiorczego wykonawcy instalacji nawiewno- wywiewnej wraz z rekuperatorem do pobrania tutaj.

PROTOKÓŁ ODBIORCZY WYKONAWCY

Oprócz wskazanych wyżej stawianym wymaganiom samym instalacjom wentylacji mechanicznych, od których istnieje możliwość uzyskania refundacji, to określonym normom muszą również podlegać same budynki aby móc uzyskać wsparcie w postaci dotacji. Chodzi tu przede wszystkim o parametry termo- izolacyjności: ścian, przegród, okien, drzwi wejściowych, drzwi tarasowych oraz bram garażowych. Wszystkie wymienione muszą posiadać odpowiednie współczynniki przenikalności ciepła mierzone w danym Ud. Zaniechanie tym wymogom w odpowiednim czasie, w postaci braku odpowiednio sporządzonej dokumentacji w tym zakresie może skutkować odmową dotacji lub koniecznością jej zwrotu w przypadku ewentualnego braku możliwości dowodowania stawianym dodatkowym warunkom na kolejnych etapach realizacji programu. Nasza firma w dbałości o inwestora, zadbała o najmniejsze szczegóły nie tylko w zakresie oferowanych własnych usług ale również o bezpieczeństwo inwestora w sferze formalno- prawnej dla tego typu przedsięwzięć na potrzeby realizacji programu. Tak więc, wszyscy nasi klienci po podpisaniu umowy otrzymają pełne wsparcie i pomoc również w zakresie wnioskowania o dofinansowanie na rekuperację w ramach rządowego programu „czyste powietrze”. Pomożemy nie tylko przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ale również zadbamy o komplet niezbędnej dokumentacji aby uniknąć kosztownych niespodzianek w przyszłości.

Wytyczne programu mówią następująco, iż budynek objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie spełnia lub będzie spełniał do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia wymagania dla przegród, okien i drzwi zewnętrznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem interesujące nas współczynniki nie mogą być większe od Uc max dla:

 • ściany zewnętrzne powyżej terenu – 0,20 [W/(m2 ·K)];
 • ściany zewnętrzne poniżej terenu – 0,20 [W/(m2 ·K)];
 • ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – 0,30 [W/(m2 ·K)];
 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2 ·K)];
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2 ·K)];
 • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2 ·K)];
 • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2 ·K)]

Pogram „czyste powietrze” ma być antidotum na problemy z jakością powietrza w Polsce. Jego celem jest więc nie tylko poprawa efektywności energetycznej ale także poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji pyłów, szkodliwych gazów i innych ubocznych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Niestety, ale największym źródłem smogu m.in. w Polsce jest emisja zanieczyszczeń pochodząca z gospodarstw domowych. Po przez termo- modernizację budynków, potrzeba na ogrzewanie budynków powinna ulec znacznemu zmniejszeniu, co powinno skutkować zmniejszeniem wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery. Również inwestycja w ekologiczne, nowoczesne odnawialne źródła energii oraz wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych na te nowocześniejsze z pewnością przełoży się na redukcję zanieczyszczeń do środowiska. Dlatego też, rząd na szeroką skalę promuje program czyste powietrze i zachęca do jego korzystania poprzez dopłaty do przedsięwzięć przewidzianych w jego ramach.

Do innych przedsięwzięć programu „czyste powietrze” w ramach którego można ubiegać się o zwrot kosztów należą:

 • docieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • sporządzenie dokumentacji projektowej (audyt energetyczny budynku, dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu- części konstrukcyjnych dachu),
 • dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła,
 • ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (węzeł cieplny, system ogrzewania elektrycznego, kocioł gazowy kondensacyjny, pompa ciepła grunt lub woda, pompa ciepła powietrzna, kocioł olejowy, kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, wymiana starego kotła tzw. „śmieciucha” na nowocześniejszy wydzielający mniej szkodliwych substancji do atmosfery a jednocześnie bardziej energooszczędny),
 • przyłącza na potrzeby źródła ciepła (gazowe, elektroenergetyczne),
 • zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,
 • docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące,
 • zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych),
 • zakup i wymiana drzwi zewnętrznych,

Jako że działamy głównie lokalnie, tzn. na terenie całej Lubelszczyzny, to jednostką właściwą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu czyste powietrze m.in. w zakresie przedsięwzięć na instalację wentylacji mechanicznej i zakup rekuperatora będzie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin.

Wnioski można składać on- line, poprzez portal beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/
Interfejs wniosku z szablonem jest bardzo przejrzysty i prosty w wypełnieniu a w razie problemów pomożemy w jego wypełnieniu. Wzór wniosku 3.0.1 z dnia 01.01.2019 roku możliwy do pobrania tutaj.

WNIOSEK

Dołącz do programu już dziś! I ciesz się że masz świadomość wpływu na poprawę jakości powietrza dla siebie, dla bliskich, dla przyszłych pokoleń!

Źródło foto: www.wfosigw.pl

+48 507 115 714